Meet the Smart Mat, an intelligent yoga mat

Transcript