Nikola's vehicles promise quite a bit

Zero points for company-name originality, Nikola. Zero.