Toshiba G450 Specs

Toshiba G450

Part Number: CNETToshiba G450