OCZ Vertex 450 prices

Model OCZ Vertex 450 (512GB)