Nokia Treasure Tag prices

Model Nokia Treasure Tag WS-2 (yellow)